ทำอย่างไรหากตกงานเพราะน้ำท่วม!!

จากเหตุการณ์น้ำท่วมสถานประกอบการหลายแห่ง ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง ควรรีบไปขึ้นทะเบียนหางาน ณ สำนักจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน หากเกิน 30 วัน จะไม่สามารถรับสิทธิ ประโยชน์ได้ครบถ้วน

 

ทั้งนี้ ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจะต้องอายุไม่เกิน 55 ปี โดยเตรียมหลักฐานได้แก่ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูปบัตรประจำตัว ประชาชน หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชี ของผู้ประกันตน ไปด้วยซึ่งมีเงื่อนไขในการรับประโยชน์ทดแทน คือ เป็นผู้ประกันตน ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน จึงจะได้รับ การช่วยเหลือในการบริการจัดหางานการฝึกอบรม และพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน ซึ่งถ้า ถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ที่นำส่งเงินสมทบ ระยะ เวลาไม่เกิน 180 วัน และในกรณี ที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง มีอายุเกิน 55 ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ ในกรณีชราภาพ โดยได้รับเงินออมบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพตามเงื่อนไขในการรับประโยชน์ทดแทน

นอกจากนี้ หากผู้ประกันตนประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อไปสามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตน โดยสมัครใจ ตามมาตรา 39 โดย ยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 (สปส.1-20) ด้วยตนเอง ภายใน ระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ออกจากงาน ซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมต่อไปรวม 6 กรณี ได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายด้วยสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร
ชราภาพ โดยผู้ประกันตนจะนำส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 432 บาท ซึ่งปัจจุบัน สามารถส่งเงินสมทบได้หลายช่องทาง
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม หรือต้องการความช่วยเหลือต่าง ๆ สามารถสอบถามข้อมูล ได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Credit: siamarsa.org

 

lgblogger.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.