Turbodrum Punch+3 ช่วยะลดผ้าพันกันได้อย่างไร?

เครื่องซักผ้าทั่วไป จะสามารถหมุนได้แค่จานซักเท่านั้น แต่ระบบเทอร์โบดรัม หรือระบบถังซักหมุนสวนทางกับจานซัก ทำาให้ สามารถสร้างน้ำาวน
ในถังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ้าจึงกลับตัว พลิกตัวได้ดี จึงเพิ่มประสิทธิภาพงานซัก และลดปัญหาผ้าพันกัน

Turbodrum Punch+3 ช่วยะลดผ้าพันกันได้อย่างไร1

จานซักพั้นซ์พลัสทรี (Punch+3) คือ จานซักขนาดจิ๋ว 3 ตัว ช่วยเพิ่มพลังน้ำาวน และตัวพั้นช์ (Punch) ตรงกลางจานซัก ชวนดันผ้าให้ลอยขึ้น เพื่อให้ผ้ากลับตัว

Turbodrum Punch+3 ช่วยะลดผ้าพันกันได้อย่างไร2

ประโยชน์ของถังซักที่ สามารถหมุนได้ คืออะไร?

  • ถ้าหมุนได้แค่จานซัก เสื้อผ้าที่อยู่บริเวณด้านบนจะไม่ค่อยได้รับผลจากการซักเท่าที่ควร แต่ถ้าถังซัก และจานซักสามารถหมุนสวนทางกันได้ จะสามารถสร้างกระแสน้ำาวน และทำาความสะอาดเสื้อผ้าได้ทั่วทั้งถังซัก

ทำาไมผ้าพันกันเยอะจัง เมื่อใช้เครื่องซักผ้าฝาบน?

  • โดยปกติการพันกันของผ้า จะขึ้นอยู่กับลักษณะของจานซัก แต่จานซักของ LG ผสมผสานกับระบบการซัก ทำาให้ช่วยลดปัญหาผ้าพันกันลงไปได้

เมื่อตัวพั้นซ์ดันผ้าให้ลอย จะทำาความเสียหาย ให้กับผ้าหรือเปล่า?

  • จานซักพั้นซ์พลัสทรี (Punch+3) ช่วยลดปัญหาผ้าพันกัน ดังนั้นผ้าจะเสียหายน้อยกว่า